ING Lease Nederland

Uw partner in leasing

Begrippenlijst

Contante waarde
De huidige waarde van een bedrag dat over een bepaalde tijd ontvangen zal worden of een reeks van bedragen die gedurende een bepaalde tijdsperiode ontvangen zullen worden (bijv. huurtermijnen). Hoe hoger de rentevoet waarmee wordt gerekend, hoe lager de contante waarde.
 
Direct Lease
Een leasetransactie waarbij de leaseovereenkomst tot stand komt met de Leasemaatschappij, zonder bemiddeling van andere partijen.
 
Economisch risico
Het risico van waardevermindering of waardevermeerdering van een bedrijfsmiddel.
 
Economische levensduur
De periode waarbinnen een bedrijfsmiddel als bedrijfsmiddel naar verwachting winstgevend gebruikt kan worden in de bedrijfsvoering van een onderneming. Door de veroudering en de (technologische) ontwikkelingen zal het op enig moment rendabeler voor de onderneming zijn om het bedrijfsmiddel te vervangen door een nieuwere ook als het bedrijfsmiddel dan technisch gezien nog functioneert.
 
Financial lease (type huurkoop)
Een leasetransactie waarbij de lessee het economisch risico draagt. De lessee betaalt de lessor alles terug wat hij (lessor) heeft geïnvesteerd in het bedrijfsmiddel. De eigendom van  het bedrijfsmiddel gaat na betaling van alle leasetermijnen automatisch over op de lessee of de lessee kan na afloop van de leaseperiode het bedrijfsmiddel kopen voor een symbolisch bedrag (oftewel een bedrag dat verwaarloosbaar is ten opzichte van de reële waarde die het bedrijfsmiddel dan heeft).
 
ING Lease
ING Lease (Nederland) B.V.
 
Leasetermijnen
De periodieke (deel)betalingen die de lessee dient te doen voor het gebruik of de verwerving van een bedrijfsmiddel.
 
Lessee
De partij die het bedrijfsmiddel door lease in gebruik heeft gekregen van de leasemaatschappij.
 
Lessor
De partij die het bedrijfsmiddel door lease aan een andere partij in gebruik geeft (leasemaatschappij).
 
Off balance
Eigenlijk Off balance sheet. Het fenomeen dat de lessee het bedrijfsmiddel niet onder de activa in haar balans opneemt en de leaseverplichtingen niet aan de passiva zijde. De leasetermijnen worden dan als kosten in de verlies- en winstrekening opgenomen.
 
Operational lease
Een leasetransactie waarbij de leasemaatschappij het economische risico draagt. De lessor is eigenaar van het bedrijfsmiddel en geeft het bedrijfsmiddel tegen betaling van een periodieke vergoeding in gebruik aan de lessee. Na afloop van de leaseperiode, die in dit geval altijd korter is dan de economische levensduur van het bedrijfsmiddel, moet de lessee het bedrijfsmiddel terug geven aan de lessor. Veelal heeft de lessee het recht om het bedrijfsmiddel na afloop van de lease te kopen tegen een vooraf bepaalde koopprijs (koopoptie). De omvang van de koopoptie zal minimaal gelijk zijn aan de reëel te verwachten (markt)waarde van het bedrijfsmiddel aan het eind van de looptijd.
 
Pandhouder
De partij die een pandrecht heeft verkregen.
 
Pandrecht
Het recht dat de schuldeiser heeft om de roerende zaak (bedrijfsmiddel) waarop het pandrecht gevestigd is te laten verkopen en de opbrengst te gebruiken om daarmee de schuld af te lossen. De schuldeiser kan dit recht alleen uitoefenen wanneer de schuldenaar zijn schulden aan hem niet aflost.
 
Remarketing
Het geheel van acties om voor een bedrijfsmiddel een bepaalde opbrengst te realiseren door dit te verkopen, te verhuren of opnieuw in lease te geven aan een andere partij.
 
Restwaarde
Het gedeelte van de investering in het bedrijfsmiddel dat gedurende de leaseperiode niet vergoed wordt door de lessee aan de lessor (ingeval van operational lease). De restwaarde is meestal gelijk of lager dan de ingeschatte marktwaarde van het bedrijfsmiddel aan het einde van het contract.
 
Restwaarderisico
Het risico voor de lessor of verhuurder dat de opbrengst bij verkoop van het bedrijfsmiddel na afloop van de lease of huur afwijkt van de restwaarde die de lessor of verhuurder heeft ingenomen.
 
Slottermijn
De slottermijn is de laatste termijn van een financial lease contract.
 
Technische levensduur
De periode waarbinnen een bedrijfsmiddel naar verwachting technisch gezien zal functioneren.
 
Vendor
De partij (meestal de leverancier of fabrikant) die door actieve tussenkomst het leasecontract tussen de lessor en de gebruiker tot stand laat komen. De derde partij kan ook zelf een lease- of verhuurcontract met de gebruiker sluiten en deze daarna overdragen aan de lessor of door de lessor laten financieren.
 
Vendor lease
Het geheel van acties, formules of methodes waarbij een leverancier (vendor) van een product of dienst tracht, gebruikmakend van lease, de afzet van zijn bedrijfsmiddelen te vergemakkelijken en te vergroten.